คำสืบค้น หมวดหมู่ ค้นหาในเว็บสี่มุมเมือง
หน้าแรก l ติดต่อเรา l ร่วมงานกับเรา l ผังเว็บไซต์ l เข้าสู่ระบบ
Favorite Website Links
ราคาสินค้าประจำวัน
ราคาพืชไร่
ราคาสินค้าประจำวันที่ 17 มกราคม 2562 คำสืบค้น
สินค้าหน่วยเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุดปป.เทียบเมื่อวาน% ปป.เทียบเมื่อวาน
   1.   กระจับ
      1.1   กระจับ กิโลกรัม 22 22 22 - -
   2.   ข้าวโพด
      2.1   ข้าวโพดหวานไฮบริกเบอร์ 1 ฝัก 6 6 6 - -
      2.2   ข้าวโพดหวานไฮบริกเบอร์ 2 ฝัก 5 5 5 - -
      2.3   ข้าวโพดหวาน A5 ฝัก 5.5 5.5 5.5 - -
      2.4   ข้าวโพดหวาน A5 เบอร์ 1 ฝัก 5.5 5.5 5.5 - -
      2.5   ข้าวโพดหวาน A5 เบอร์ 2 ฝัก 4.5 4.5 4.5 - -
      2.6   ข้าวโพดขาว-ดำเบอร์ใหญ่ ฝัก 6 6 6 .50 9.09%
      2.7   ข้าวโพดขาว-ดำเบอร์เล็ก ฝัก 5 5 5 .50 11.11%
   3.   แตงไท
      3.1   แตงไทยาวสีทองเบอร์ใหญ่ กิโลกรัม 12 12 12 - -
      3.2   แตงไทยาวสีทองเบอร์เล็ก กิโลกรัม 10 10 10 - -
   4.   ถั่วแระ
      4.1   ถั่วแระโอซีพี กิโลกรัม 12 12 12 1.00 9.09%
      4.2   ถั่วแระลูกผสม (คละ) กิโลกรัม 10 10 10 - -
   5.   ถั่วลิสง
      5.1   ถั่วลิสงเกษตรต้ม (คละ) กิโลกรัม 58 58 58 - -
      5.2   ถั่วลิสงเกษตรดิบ (คละ) ถัง 270 270 270 -20.00 -6.90%
      5.3   ถั่วลิสงพื้นเมืองต้ม (คละ) กิโลกรัม 58 58 58 - -
      5.4   ถั่วลิสงพื้นเมืองดิบ (คละ) ถัง 270 270 270 -20.00 -6.90%
   6.   เผือก
      6.1   เผือกพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ กิโลกรัม 17 17 17 -7.00 -29.17%
      6.2   เผือกพื้นเมืองเบอร์เล็ก กิโลกรัม 10 10 10 - -
      6.3   เผือกหอม เบอร์ใหญ่ กิโลกรัม 17 17 17 -7.00 -29.17%
      6.4   เผือกหอม เบอร์เล็ก กิโลกรัม 10 10 10 - -
   7.   ฟักทอง
      7.1   ฟักทองคางคกใหญ่เบอร์ใหญ่ กิโลกรัม 20 20 20 - -
      7.2   ฟักทองคางคกใหญ่เบอร์กลาง กิโลกรัม 18 18 18 - -
      7.3   ฟักทองคางคกใหญ่เบอร์เล็ก กิโลกรัม 15 15 15 - -
      7.4   ฟักทองศรีเมืองเบอร์ใหญ่ กิโลกรัม 20 20 20 3.00 17.65%
      7.5   ฟักทองศรีเมืองเบอร์กลาง กิโลกรัม 18 18 18 2.00 12.50%
      7.6   ฟักทองศรีเมืองเบอร์เล็ก กิโลกรัม 17 17 17 2.00 13.33%
      7.7   ฟักทองพันธุ์เกษตรเบอร์ใหญ่ กิโลกรัม 15 15 15 -2.00 -11.76%
      7.8   ฟักทองพันธุ์เกษตรเบอร์กลาง กิโลกรัม 12 12 12 -4.00 -25.00%
      7.9   ฟักทองพันธุ์เกษตรเบอร์เล็ก กิโลกรัม 10 10 10 -5.00 -33.33%
      7.10   ฟักทองพันธุ์ลายเบอร์ใหญ่ กิโลกรัม 15 15 15 -3.00 -16.67%
      7.11   ฟักทองพันธุ์ลายเบอร์กลาง กิโลกรัม 12 12 12 -5.00 -29.41%
      7.12   ฟักทองพันธุ์ลายเบอร์เล็ก กิโลกรัม 10 10 10 -5.00 -33.33%
   8.   มันแกว
      8.1   มันแกว เบอร์ใหญ่ กิโลกรัม 10 10 10 2.00 25.00%
      8.2   มันแกว เบอร์เล็ก กิโลกรัม 8 8 8 3.00 60.00%
   9.   มัน
      9.1   มันเทศ (มันแดง) เบอร์ใหญ่ กิโลกรัม 14 14 14 -1.00 -6.67%
      9.2   มันเทศ (มันแดง) เบอร์เล็ก กิโลกรัม 10 10 10 - -
      9.3   มันไข่ เบอร์ใหญ่ กิโลกรัม 16 16 16 1.00 6.67%
      9.4   มันไข่ เบอร์เล็ก กิโลกรัม 10 10 10 - -
   10.   มันสำปะหลัง
      10.1   มันสำปะหลัง เบอร์ใหญ่ กิโลกรัม 15 15 15 - -
      10.2   มันสำปะหลัง เบอร์เล็ก กิโลกรัม 10 10 10 - -
12